Om kirken

Birkerød Kirkes historie går helt tilbage til 1100-tallet, og det må formodes at der har været en kirkebygning, bygget af træ på stedet før den nuværende kirke. Kirken er sandsynligvis lagt på et før-kristent helligsted, hvilket antydes af skålgrube-sten fundet i den gamle præstegårdshaven.

Kirkebygningens ældste dele er fra anden halvdel af 1100-tallet, og er opført i rå og kløvede kampesten. Der er bevaret spor af 4 rundbuede (romanske) vinduer. Allerede i senromansk tid påbegyndte man de første af en lang række udvidelser og ombygninger af kirken, hvortil der blev anvendt teglsten. Omkring 1325-50 begyndte man at bygge hvælv i kirken. De to ældste hvælv, som befinder sig midt i kirken er dekorerede med kalkmalerier. Formentlig omkring 1475 blev kirkens tårn rejst i kirkens vestende. Kort efter nedrev man det gamle kor i østsiden og opførte et langhuskor: En kor-tilbygning med samme bredde som kirkens skib. Samtidig blev sakristiet på nordsiden bygget. Det nuværende kapel ("Mariakapellet") på nordsiden er opført i 1503, skrevet med et kalkmalet årstal, MD3 i det østre hvælv.

Den sidste tilbygning er det nuværende våbenhus fra omkring år 1525. Siden da er kirken blevet rerareret, istandsat og renoveret flere gange: Repareret i 1703, hovedistandsat i 1730'erne. I 1795 fik kirken tegltag i stedet for det gamle blytag. Kirken blev atter restaureret i 1872-73, i 1925 og sidst i 1997 (indvendigt) og 1999 (udvendigt).

Kalkmalerierne i Birkerød Kirke stammer sandsynligvis fra den første halvdel af 1300-tallet og at de er så velbevarede i dag, skyldes at de blev kalket over under reformationen og først afdækket igen i 1911. I 1997 gennemførtes en indvendig restaurering af kirken og herunder gennemførte Nationalmuseet en grundig restaurering af kalkmalerierne

www.kalkmalerier.dk kan der søges på yderligere information om kalkmalerier generelt og også om kalkmalerierne i Birkerød Kirke.

Kirkens inventar

Birkerød Kirkes sengotiske altertavle, er formodentlig fra Lübeck og er fra sidst i 1400-tallet. Altertavlen er en reliefsmykket skabstavle, som viser scener fra Jesu lidelse, død og opstandelse. Midterfeltets store relief viser Golgatascenen med Jesus på korset flankeret af ro røvere. Den venstre sidefløj viser øverst korsbæringen og nederst gravlæggelsen. Den højre sidefløj viser øverst opstandelsen og nederst Jesus i dødsriget.

Efter reformationen blev altertavlen fjernet i 1599 og erstattet at en renæssance-tavle. I 1846 erstattedes denne af spidsbuemaleriet, som nu hænger i kapellet ("Josefs drøm" af Th. Wegner). Renæssance-tavlen kom til Høsterkøb Kirke og den gamle sengotiske fløjtavle kom atter yil ære i 1899. Den nuværende døbefont er fra 1944, hugget i sandsten af Axel Poulsen. Motivet på døbefonten er gravlæggelsen og opstandelsen. På soklen er indhugget trosbekendelsen. Kirkens orgel er fra 1963, bygget på Frederiksborg Orgelbyggeri ved Troels Krohn.    Pibeværket indeholder 120 piber; 26 stemmer fordelt på tre manualer og pedal. Facaden er tegnet af arkitekten Rolf Graae. I kirkens tårn hænger 2 klokker. Nordligst den største, fra 1664. Den måler 122 cm i tværmål. Den sydlige, som er 98 cm i tværmål er dateret 1583. Kirken er åben for andagt og besøgende alle hverdage kl. 9 -15:30. Større grupper (skoleklasser mm.) kun efter aftale. Ring i god tid til Kirkekontoret. Her kan også træffes aftale om en fremvisning af kirke og kalkmalerier ved en af sognets præster eller ansatte.