Valg 2020

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget godt videre. Hvad laver vi i menighedsrådet?

I Birkerød sogn skal vi efter valget den 15. september 2020 være i alt 13 ”folkevalgte” medlemmer samt vores 3 præster (der er fødte medlemmer af menighedsrådet), i alt 16 medlemmer. Hertil kommer deltagelse af 1 medarbejderrepræsentant.

Hvilke opgaver har vi som menighedsråd?

Overordnet skal vi være med til at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse – i praksis betyder det, at vi skal gøre en aktiv indsats til gavn for vores lokale kirke.

Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejde, og det er vores opgave at planlægge, hvilke aktiviteter, der skal være i kirken – meditation, koncerter, dåb, bryllup, ungdomsgudstjenester, drop-in dåb, natkirke, morgenandagt, aftengudstjeneste eller noget andet – mulighederne er mange, men det er menighedsrådet i fællesskab, der bestemmer, hvad der skal ske i kirken.

Men vi har også ansvaret for bygningerne – altså kirke, præsteboliger og sognegård.

Vi har også (arbejdsgiver)ansvaret for de ansatte, herunder løn, pension og arbejdsmiljø. Vi er ansvarlige for brugen af de økonomiske midler, der kommer fra kirkeskatten og endelig er vi ansvarlige for det diakonale arbejde i sognet.

I Birkerød sogn har vi besluttet at delegere det daglige ledelsesansvar til en administrationschef, der ud over det daglige ledelsesansvar også har ansvaret for budget og regnskab, intern og ekstern kommunikation og daglig drift af ejendommene – alt sammen under menighedsrådets retningslinjer og ansvar. 

Det betyder, at vi i menighedsrådet kan koncentrere os om det kirkelige og diakonale arbejde, hvilket vi bruger en del tid på, også på menighedsrådsmøderne. Vi har nedsat flere udvalg, der i praksis tager sig af de forskellige arrangementer, der afholdes i kirke og sognegård.

En vigtig ting vi i menighedsrådet også beskæftiger os med er ansættelse af præster – hvis der skal ansættes en ny i sognet, er det menighedsrådet (dog uden deltagelse af de øvrige præster), der indstiller vedkommende til ansættelse – herefter bliver vedkommende ansat af Kirkeministeriet, der herefter fungerer som arbejdsgiver for præsten.

Det betyder, at du som medlem af menighedsrådet i Birkerød, har mulighed for at bidrage med dine gode idéer og din arbejdskraft – sammen med de øvrige menighedsrådsmedlemmer. 

Birkerød Sogns menighedsråd består af 13 folkevalgte medlemmer og 3 præster, som er fødte 
medlemmer. For at kunne stille op skal du:

    • Være over 18 år
    • Være medlem af folkekirken & bosiddende i sognet eller løst sognebånd
    • Have dansk indfødtsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen

Hvilke funktioner (roller) er der i menighedsrådet
(hvem gør hvad)?

Formand og næstformand.

Formanden leder menighedsrådsmøderne – herunder forhandlinger og afstemninger. Formanden sørger også for, at de beslutninger, der bliver taget, udføres.

Næstformanden overtager formandens rolle hvis formanden ikke kan deltage i et møde.

Kontaktperson.

Kontaktpersonen varetager (på menighedsrådets vegne) arbejdsgiverfunktionen over for de ansatte (ikke præsterne). I Birkerød sker det i praksis via administrationschefen – men det er stadig kontaktpersonens, og i sidste ende menighedsrådets ansvar.

Kassereren.

Menighedsrådets kasserer er ansvarlig for og fører tilsyn med kirkens økonomi – dette sker i samarbejde med Kirkeadministration (der foretager den faktiske bogføring og betaler fakturaer) og administrationschefen, der tilrettelægger det daglige økonomiarbejde.

Kirkeværgen.

Kirkeværgen har ansvaret for, at der føres dagligt tilsyn med alle bygningerne og alt inventar i kirke og sognegård, er ansvarlig for indhentning af tilbud og styring af håndværkere, styring af budget og tidsplan for opgaver, anmeldelse af forsikringsskader og udbedring heraf. Alt dette sker i samarbejde med kirkens personale, der i praksis indhenter tilbud og følger op på håndværkere og andet.

Øvrige medlemmer af menighedsrådet.

Alle medlemmer af menighedsrådet har mulighed for at deltage i de udvalg, der bliver nedsat af menighedsrådet samt alt andet frivilligt arbejde, der udføres i kirke og sognegård.

Bygningskyndig.

Kirken har tilknyttet en bygningskyndig person – en person med byggeteknisk erfaring – der foretager syn af kirkens bygninger sammen med menighedsrådet, og på den måde fungerer som faglig konsulent i forhold til eventuelle udbedringer eller ved igangsætning af nye projekter.

Dette arbejde sker i tæt samarbejde med de ansatte, der rapporterer om eventuelle mangler og skader, der observeres gennem det daglige tilsyn, der sker ved at medarbejderne kommer rundt i både kirke og sognegård. I et tæt samarbejde med præsterne, føres der opsyn med præsteboligerne, med henblik på en kontinuerlig vedligeholdelse.

Sådan stiller du op

På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Det sker den 15. september kl. 19.00 i Birkerød Sognegård.

Opgavefordeling, arbejdsformer og traditioner varierer fra sogn til sogn. Derfor er du velkommen til at kontakte Birkerød Sogns menighedsråd for at høre, hvordan vi organiserer vores arbejde. Det gør det nemmere at vurdere, hvor og hvordan du kan bidrage. 

Mulighed for afstemningsvalg

Der kan, senest 4 uger efter valgforsamlingen (tirsdag den 13. oktober 2020) , indleveres en kandidatliste, hvilket vil udløse et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 13 stillere (svarende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges til sognet).

Kandidatlisten kan afleveres på kirkekontoret i kontorets åbningstid. Listen kan dog tirsdag den 13. oktober afleveres ud over kontorets åbningstid, og helt indtil kl. 23.59.

Afstemningsvalget skal afholdes den 17. november 2020

Da der ikke er indleveret kandidatlister ved fristens udløb den 13. oktober 2020, kan vi meddele, at der ikke afholdes afstemningsvalg i Birkerød sogn. Det betyder, at de ovenfor nævnte medlemmer til menighedsrådet er endeligt valgt. Det nye menighedsråd mødes til konstituerende møde i november måned.

Med venlig hilsen

Dorte Vogth Hansen
Formand for menighedsrådet